Sulthon Hidupku terkait dengan birunya pantai, hijaunya gunung, kuningnya sunset dan layar laptop yang on 24 jam. SEO Specialist, Internet Marketer, Bisnis Owner

Soal bahasa jawa SD SMP SMA Sederajat

2 min read

Soal bahasa jawa SD SMP SMA Sederajat

berikut ini adalah soal bahasa jawa terupdate untuk SD, SMA dan SMP sederajad, Anda akan menemukan jawaban dari soal-soal bahasa jawa. Berikut ini adalah pertanyaan nya menurut Abjad

 

Soal bahasa jawa

 

A

Ana ngendi papane desa banarawa kuwi? Bonorowo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

arti kata ngeleh bahasa jawa (jawaban : lapar)

arti kata madhang (jawaban : makan)

arti kata makaryo ( jawaban : bekerja)

Arti kata mejahi ( jawaban : membunuh)

Apasing diarani ukara pitakon : jawaban Yaiku ukara kang isine nakokake bab tertentu, kang mbutuhake wangsulan

B

Basa Ngoko penggalih adalah ati

 

C

Contoh ukoro tanggap :
–          Lombok dipethik simbah
–          Roti dipangan adik
–          Pelem dijupuk Parjo

Contoh ukoro welingan :
–  koe kudu eling marang wong tuomu yen koe wes sukses

Contohe ukoro tanduk :
kembange disiram ratna
segane di pangan riska
latare daksapu

# Cangkriman sing mapan utawa ana ing tembang diarani cangkriman …. * jawaban : Sinawung ing tembang

# Carita dongéng anu eusina ngeunaan carita kahirupan jelema biasa saperti carita Si Kabayan, kaasup kana jenis carita dongéng … * jawaban : Fabel

D

dora tegese (jawaban : menipu)

E

 

F

 

G

Gaweo ukoro pitakon? (jawaban :
Jenengmu sopo?
adhimu maeng arep menyang endi?
ing endi pak wahyu nemokake emas berliyan iku?
opo sing kok nggowo kuwi?
Kowe saiki neng ngendi?
kowe arep dolan menyang ngendi?

 

H

 

I

 

J

Jam piro kedadean kecelakaan mau ? ukoro iki diarani ukoro ? (jawaban : Ukoro takon)

 

K

 

L

ludira tegese (Jawaban darah / geteh

M

madhang adalah makan nasi

makarya adalah nyambut gawe utowo kerjo

N

ngeleh bahasa jawa (jawaban : lapar)

O

 

P

Penggalih adalah ati

papane desa banarawa ndek endi? kebumen jawa tengah

pralaya tegese : jawaban mati/gugur

Paribasan iki golekana tegese ! Gliyak -gliyak tumindak, sareh pikoleh. Jawaban : Senajan alon-alon anggone tumindak, nanging bisa kaleksanan kekarepane.

Q

 

R

 

S

sambat tegese (jawaban : meminta bantuan, mengadu)

T

Tegese adalah  makna

Tembung adalah kata

Tembung mimpang yaiku (jawaban : menang/unggul)

tembung langkap yaiku (jawaban : kata pelengkap )

tembung pralaya yaiku (jawaban : mati / gugur)

tembung aran = kata benda

tembung ganti = kata ganti

tembung kriya = kata kerja

tembung katrangan = kata keadaan

tembung panguwuh = kata seru

tembung pangarep = kata depan

tembung panyambung = kata sambung

tembung sipat = kata sifat

tembung sandhangan = kata sandang

tembung wilangan = kata bilangan

tembung prajanjen yaiku kata perjanjian

tembung Mratapa = bertapa

tembung Wukir = Gunung
tembung Kacariyos = Kacarita
tembung Kagungan = Anduweni
tembung Narimah = Nerima marang kahanan
tembung Raka = Sebatane wong kang luwih tuwa
tembung Sumurup = Mangerteni
tembung Manahipun = Rasane ati utawa penggalihe
tembung Saklangkung memelas = Sedih
tembung Kaselan = megelnetembung
Prihatos = Prihatin / ngenteni
tembung Remanipun = Nglakoni tapa
tembung Aprasetyo = Setya setia
tembung Salamining Gesang = Urip selawase
tembung Ngawula = Dadi masyarkat cilik
tembung Rinencangan = Kegandheng nganggo tali

U

Ukara Tanduk yaiku: ukara kang wasesane oleh ater ater hanuswara (an, ang, any, am)

ukoro tanggap iku ? (jawaban : Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere dikenani pakaryan)

ukoro pokok yaiku (jawaban : ukara kang dadi paragraf) utowo (ide atau gagasan kang dadi pokok pengembangan paragraf)

Ukoro tanduk yaiku ukoro Kang Jejer nglakoni pagawean (jawaban nglakoni)

Ukoro camboran sing nganggo ukoro ngendut,palarapan,ngupadi? (Jawaban palarapan)

Ukoro tanduk opo wae? Macam-macam ukoro tanduk (jawaban : ny,m,ng,n )contoh :
a.ny+sabet = nyabet
b.m+balang=mbalang
c.ng+guyu=ngguyu
d.n+tangis = nangis

Ukoro ing ngisor iki kang klebu ukoro kriya, yoiku
a. Tembung kriya lingga yaiku tembung kriya kang isih lingga, tegese
tembung iku durung owah saka asale nanging wis duweni teges tandang
gawe. Tuladha: lunga, seba, dandan, adus, dodol, lan liya-liyane.
b. Tembung kriya tanduk yaiku tembung kriya kang oleh ater-ater
anuswara (an-, am-, an-). Tuladha: ngudang, nimba, nyepot, methuk
lan liya-liyane.
c. Tembung kriya tanggap yaiku tembung kriya kang oleh ater-ater
tripurusa (dak-, ko-, di-) ater-ater “ka” utawa seselan “in”.
Tuladha: sinebul, kopangan, dakgambar, kosilih, lan liya-liyane.
d. Tembung kriya rangkep yaiku tembung kriya kang awujud rangkep
lan diperang

V

 

W

warsa tegese

X

 

Y

 

Z

Sulthon
Sulthon Hidupku terkait dengan birunya pantai, hijaunya gunung, kuningnya sunset dan layar laptop yang on 24 jam. SEO Specialist, Internet Marketer, Bisnis Owner

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *